Skip to main content

Všeobecné obchodní podmínky

Pokud jste se rozhodli pro pořádání Vaší spotřebitelské soutěže na portálu www.dobrasoutez.cz, přečtěte si, prosím, tyto důležité informace se kterými je potřeba před začátkem soutěže souhlasit a které jsme pro vás připravili. Týkají se povinností a práv při provozování Vašich soutěží.

I. Definice

1. Portál Dobrasoutez.cz (dále jen portál) je veřejný webový server umožňující zveřejnění jednotlivých soutěží jejich pořadatelům a provozovateli webového serveru; a jednak možnost uživatelům účast v těchto soutěžích.

2. Internetovými soutěžemi se rozumí vědomostní soutěže nebo soutěžní ankety uveřejněné na Dobrasoutez.cz pořádaných pořadatelem nebo provozovatelem; lze se jich zúčastnit doručením odpovědi na soutěžní nebo anketní otázku do systému Portálu

3. Každá soutěž se dále řídí pravidly obsaženými v popisu soutěže uveřejněném na Portálu. Jsou-li pravidla obsažená v popisu soutěže v rozporu s těmito pravidly, použijí se přednostně pravidla obsažená v popisu soutěže.

4. Provozovatel Portálu (dále jen provozovatel) je společnost Gemba Kaizen, s.r.o, se sídlem Neumannova 1453/28, Praha 516, Zbraslav 156 00, IČO: 24152145

5. Pořadatel soutěže (dále jen pořadatel) je právnická nebo fyzická osoba, která si s provozovatelem uzavře obchodní smlouvu o zveřejnění soutěže; Pořadatelem může být i provozovatel.

6. Výherce soutěže (dále jen výherce) je uživatel, který zodpověděl správně soutěžní otázky v soutěži a byl vybrán, vylosován či jinak určen dle podmínek dané soutěže.  

II. Práva a povinnosti provozovatele

1. Provozovatel zalistuje spotřebitelskou soutěž Pořadatele na Portál

2. Převezme a zajistí zaslání, popř.: předání Výhry Výherci

3. Stanoví výherce a na vyžádání předá kontaktní údaje na Výherce Pořadateli 

4. Uschová výhru v případě nevyzvednutí zásilky po dobu 14  dní po jejím vrácení

5. Provozovatel má právo spustit soutěž až po doručení výhry na doručovací adresu Provozovatele

6. V případě nevyzvednutí Výhry do 14 dní po vrácení zásilky má právo Provozovatel s cenou naložit dle vlastního uvážení. 

III. Práva a povinnosti Pořadatele před začátkem soutěže

1. Pořadatel má právo stanovit soutěžní otázku a  odpovědi; nebo zadat provozovateli aby je připravil sám.

2. Pořadatel zašle výhru Provozovateli před zahájením soutěže

3. Pořadatel dostane od Provozovatele k náhledu soutěž na webu ještě před jejím spuštěním k autorizaci.

4. Pokud se Pořadatel nevyjádří do tří pracovních dnů, bere se soutěž za autorizovanou

5. Pořadatel má právo vyžádat si předávací protokol o předání výhry, a provozovatel je povinen mu takový předávací protokol na takovou žádost zaslat na email do 7 pracovních dní od této žádosti. Takovou žádost je možné poslat až po uplynutí 30 dní od ukončení soutěže (kde probíhá předávání popř.: vyčkávání na vyzvednutí)

IV. Záruky provozovatele

1. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení serveru. Je v zájmu provozovatele veškeré funkce systému poskytovat uživatelům na maximální možné úrovni. Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti plynoucí z těchto podmínek.

2. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která byla nebo mohla být uživateli nebo pořadateli způsobena v souvislosti s jeho používáním nebo využíváním Portálu

V. Závěrečná ustanovení

1. Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Pořadatel objednáním soutěže potvrzuje, že s nimi byl seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto smluvních podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozorněním na Portálu.

3. Tato pravidla jsou platná ode dne 1.1.2017