Skip to main content

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky serveru Dobrasoutez.cz obsahují základní informace o těchto stránkách, a pravidla v nich uvedená jsou závazná jak pro soutěžící, tak pro provozovatele serveru. Všeobecné podmínky se mimo jiné věnují problematice soukromí uživatelů a související ochraně osobních údajů.

 

I. Definice

1. Portál Dobrasoutez.cz (dále jen portál) je veřejný webový server umožňující zveřejnění jednotlivých soutěží jejich pořadatelům a provozovateli webového serveru; a jednak možnost uživatelům účast v těchto soutěžích.

2. Internetovými soutěžemi se rozumí vědomostní soutěže nebo soutěžní ankety uveřejněné na Dobrasoutez.cz pořádaných pořadatelem nebo provozovatelem; lze se jich zúčastnit doručením odpovědi na soutěžní nebo anketní otázku do systému Portálu

3. Každá soutěž se dále řídí pravidly obsaženými v popisu soutěže uveřejněném na Portálu. Jsou-li pravidla obsažená v popisu soutěže v rozporu s těmito pravidly, použijí se přednostně pravidla obsažená v popisu soutěže.

4. Uživatel soutěže (dále jen uživatel nebo soutěžící) je:

 4.1. osoba, která má trvalé bydliště v ČR déle než 1 rok;

 4.2. osoba, která při vyplnění soutěžního formuláře potvrdí dané smluvní podmínky

5. Pořadatel soutěže (dále jen pořadatel) je právnická nebo fyzická osoba, která si s provozovatelem uzavře obchodní smlouvu o zveřejnění soutěže; Pořadatelem může být i provozovatel.

6. Provozovatel Portálu (dále jen provozovatel) je společnost Gemba Kaizen, s.r.o, se sídlem Neumannova 1453/28, Praha 516, Zbraslav 156 00, IČO: 24152145

7. Výherce soutěže (dále jen výherce) - uživatel, který zodpověděl správně soutěžní otázky v soutěži a byl vybrán, vylosován či jinak určen dle podmínek dané soutěže.  

8. Pro účast v soutěžích není potřeba registrace osoby, prvek vkladu, nákupu zboží, uzavření smlouvy či účasti na reklamní akci.

9. Provozovatel nenese zodpovědnost za legálnost soutěží pořádaných mimo Portál, které jsou zde prezentovány formou odkazů nebo bannerů směřujících na jiné weby.

10. Účast v soutěžích a anketách je dobrovolná.

II. Obecná pravidla

1. Soutěží na Dobrasoutez.cz se mohou účastnit všichni uživatelé serveru, kteří splňují podmínky pro účast na soutěžích a souhlasí s těmito pravidly, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků provozovatele.

2. Provoz serveru, povinnosti provozovatele, pořadatelů a uživatelů jsou dány těmito smluvními podmínkami.

III. Ochrana osobních údajů

1. Veškerá data získaná od uživatele jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

2. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze data výherců či soutěžících dané soutěže, která mohou být uveřejněna na Portálu ve formátu: Jméno, Příjmení, Město a dále může být jejich jméno, adresa nebo emailová adresa předána pořadateli soutěže pro zaslání výhry.

3. Data získaná od uživatele slouží jako základ pro generování výsledných statistických zpráv a jako kontaktní údaje pro zasílání výher nebo "dárků za účast v soutěži", kterými mohou být slevy na různé zboží apod.

4. E-maily s oznámením o nových soutěžích nebo o výhrách mohou mimo toto oznámení obsahovat i reklamní sdělení či obrázek, banner nebo video.

IV. Účast v soutěžích

1. U každé ze soutěží je uvedeno datum jejího vyhlášení i datum ukončení, název pořadatele, způsob výběru výherců, či další dodatečné podmínky. V průběhu trvání soutěže se jí mohou uživatelé zúčastnit zodpovězením soutěžních otázek nebo podle dalších zveřejněných podmínek.

2. Výhercem soutěže se stane účastník, který splnil podmínky uvedené u této konkrétní soutěže (správné odpovědi, pořadí soutěžícího, hlasování poroty, losování, atp.)

3. Výherci jsou informováni o své výhře prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou při vyplnění formuláře.

4. Některé soutěže mohou mít doplňující nebo omezující požadavky na výherce. Jedná se například o výhry tabákových či alkoholických výrobků, zapůjčení automobilu atp. Výherce, který nesplňuje všeobecné právní požadavky k získání takové výhry, může výhru převést písemným, notářsky ověřeným prohlášením na jinou osobu, která tyto požadavky splňuje, nebo za něj může výhru převzít jeho zákonný zástupce do 7 dnů od ukončení soutěže.

5. Výhry jsou zasílány pouze v rámci České Republiky na adresy výherců uvedených při vyplnění formuláře nejpozději do 7 dnů od data slosování, přičemž u některých výher může být účtováno poštovné formou dobírky. V případě, že se výhra vrátí odesílateli z důvodu nevyzvednutí výhercem, bude po dobu 14 dnů uložena v kancelářích provozovatele k osobnímu vyzvednutí. Pokud výhra nebude ani v této lhůtě vyzvednuta, propadá ve prospěch pořadatele portálu.

6. Pokud není pořadatelem soutěže přímo provozovatel portálu, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost za případné nedodání či neodeslání výher výhercům ze strany pořadatele soutěže.

7. Pořadatel nebo provozovatel portálu neodpovídá za vady výher ani za škodu jimi případně způsobenou, ani za škodu způsobenou na výhrách či za ztrátu výher během poštovní přepravy.

8. Výhry jsou právně nevymahatelné.

V. Záruky provozovatele

1. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení serveru. Je v zájmu provozovatele veškeré funkce systému poskytovat uživatelům na maximální možné úrovni. Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti plynoucí z těchto podmínek.

2. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která byla nebo mohla být uživateli nebo pořadateli způsobena v souvislosti s jeho používáním nebo využíváním Portálu

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Uživatel serveru vyplněním formuláře potvrzuje, že s nimi byl seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto smluvních podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozorněním na Portálu.

3. Tato pravidla jsou platná ode dne 1.1.2017